BAN ĐIỀU HÀNH

19/04/2017 11:30
Danh sách thành viên Ban Điều Hành -nhiệm kỳ (2015-2019): Từ 01/01/2017

Danh sách thành viên Ban Điều Hành -nhiệm kỳ (2015-2019): Từ 01/01/2017:

1. Ông BÙI HỒNG THÁI Người đại diện theo pháp luật Công ty (từ  27/11/2017)
Chức vụ:Tổng Giám Đốc Công ty  (từ 16/10/2017)
2. Bà NGUYỄN HỒNG ANH
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc (từ 29/6/2017)
3. Bà HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO
Chức vụ: Phó TGĐ (từ 16/10/2017), kiêm Kế toán trưởng (từ 1/1/2017)
4. Ông TRẦN VĂN QUANG
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, kiêm TP KHVT  (từ 16/10/2017)
5. Ông PHẠM VĂN HUYÊN
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, kiêm TP KD (từ 16/10/2017)
6. Ông HOÀNG NGỌC PHONG
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, kiêm GĐ dự án Nhà máy bánh kẹo Hải Châu III, GĐ vùng  (từ 28/02/2018)
- Chấm dứt hợp đồng lao động đối với  Ông LÊ VĂN HOÀNG -  Phó TGĐ, kể từ 19/6/2018.
 
 
Bài viết khác: